Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nda toplanan kaynaklar nemalandırılacak

ANKARA (AA) – Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınan ilgili kamu kurumu kaynakları Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarında nemalandırılacak ve elde edilen tutar genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına ilişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemede, Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın işleyişine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Uygulamaya ilişkin, kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat bilgilerinin internet üzerinden elektronik olarak bakanlığa aktarılmasına, karşılıklı borç-alacak ve nakit aktarım bilgilerinin görüntülenmesine imkan sağlayan servisleri içeren Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi (THBS) oluşturulacak.

– Kamu idarelerinin nakit talepleri

Kapsamdaki kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminleri, aylık olarak her türlü nakit hareketini içerecek şekilde ve ilgili aydaki tüm iş günleri için hazırlanacak.

Kamu idareleri, aylık nakit talep ve tahsilat tahminlerini her ay THBS üzerinden bakanlığa bildirecek. Bildirim, izleyen ay için en geç ayın son iş gününden iki iş günü öncesine kadar yapılacak. Bu süre sonunda THBS, takip eden ayın ilk iş gününe kadar aylık yeni nakit talep ve tahsilat tahmin girişine kapatılacak.

İlgili aya ilişkin olarak nakit talebi ile tahsilat tahmini olmayan kamu idareleri, bu duruma ilişkin de bildirimde bulunacak.

Bakanlık, nakit taleplerini Hazine nakit programı çerçevesinde değerlendirerek aylık programını hazırlayacak ve THBS üzerinden kamu idarelerine bildirecek.

İdareler, günlük nakit taleplerini de yine sistem üzerinden bakanlığa iletecek. Günlük talepler, en geç saat 10.30'a kadar bakanlığa bildirilerek, bu süre sonunda sistem, o iş gününe ilişkin talebe kapatılacak.

Kamu idareleri, nakit harcamalarını, aylık nakit programı çerçevesinde ve öngörülmeyen nakit çıkışlarına sebebiyet vermeyecek şekilde yürütecek.

Bakanlık, kamu idarelerinin nakit taleplerini Hazine aylık nakit programı ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında gerçekleşen alacak-borç bakiyeleri çerçevesinde değerlendirerek günlük nakit aktarım programını hazırlayacak. Bakanlığa iletilmeyen nakit talepleri günlük nakit programına alınmayacak.

– İdarelerin banka hesapları

Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınan kamu idareleri Merkez Bankası, muhabir banka ve diğer yurt içi bankalarda hesap açma ve kapatma taleplerini bakanlığa iletecek. Bu talep bakanlıkça değerlendirilecek ve uygun görülenler ilgili bankalara bildirilecek.

Açılması ya da kapatılması uygun görülen hesaplar bakanlık uygun görüşünde belirtilen tarihte açılıp kapatılacak.

Ödeme ve tahsilat hesapları arasında hiçbir şekilde aktarım yapılamayacak, bu hesaplardan hiçbir durumda nakit çekimi gerçekleşemeyecek.

Ödeme hesapları tahsilat işlemleri, tahsilat hesapları da ödemeler için kullanılamayacak.

– Bakanlık hesabı

Uygulama kapsamında Hazineye aktarılan nakit tutarlar, gün sonunda Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nda toplanacak ve bakanlıkça kamu idarelerine tüm nakit aktarımları bu hesaptan yapılacak.

Kamu idarelerinin ödemelerinde nakit aktarımları için Türk lirası cinsinden açılan Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabı kullanılacak.

Kamu idarelerinin tahsilat hesaplarında toplanan tutarlar da Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabı'nda birikecek.

Söz konusu özel hesaplar, kamu idarelerinin bütçe dışındaki ödeme ve tahsilatları için açılan her türlü banka hesabıyla proje özel hesaplarını kapsıyor. Proje özel hesapları kapsamında ise dış proje kredi ve hibelerine ilişkin hesaplar yer alıyor.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile diğer Hazine hesapları arasında karşılıklı nakit aktarımı gerçekleştirilebilecek.

– Hesap hareketleri görüntülenecek

Kamu idarelerinin ödemeleri için ilgisine göre Kurum Tek İdare Ödeme Hesabı ve Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı, tahsilatlar için de Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı ve Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı kullanılacak. Ayrıca, bu hesaplara bağlı olarak çalışacak şekilde, tahsilat ve ödemelerin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için muhabir bankada ve zorunlu hallerde bakanlıkça belirlenecek diğer yurt içi bankalarda alt hesaplar açılabilecek.

Kamu idarelerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki tüm hesaplarına ilişkin anlık hareket ve bakiye bilgilerinin Merkez Bankası, muhabir banka ve diğer yurt içi bankalar tarafından kendilerinde açılmış hesaplara yönelik temin edilen servisler aracılığıyla THBS üzerinden görüntülenmesi sağlanacak.

Bakanlık, THBS aracılığıyla iletilen kamu idarelerinin nakit taleplerini günlük nakit aktarım programı çerçevesinde karşılayacak. Bakanlıkça karşılanan tutarlar tam iş günlerinde saat 11.30'a kadar, yarım iş günlerinde saat 11.00'e kadar THBS üzerinden kamu idarelerine bildirilecek.

Bakanlıkça kamu idarelerine gönderilecek nakit tutarı, idarelerin bakanlıktan olan Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki ilgili alacak bakiyesinden fazla olamayacak.

Merkez Bankası da kendisine gönderilen gönderme emri çerçevesinde ödeme tarihinde tam iş günlerinde saat 16.30'a, yarım iş günlerinde saat 12.15'e kadar ilgili hesaba nakit aktarımı yapacak. Banka, kendisine aktarılan gönderme emrindeki unsurlara hiçbir şekilde müdahale etmeyecek.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında meydana gelen her türlü nakit hareketine ilişkin muhasebe işlemleri, Bakanlık ve kamu idareleri tarafından ilgili muhasebe mevzuatı çerçevesinde nakit hareketinin gerçekleştiği gün sonu itibarıyla yapılacak.

– Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın yönetimi

Yönetmelikte, Tek Hazine Kurumlar Hesabı'nın yönetilmesine ilişkin esaslar da yer aldı. Buna göre, uygulamayla toplanan kaynaklar bakanlıkça Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarında nemalandırılacak. Bu kapsamda elde edilen nema gelirleri genel bütçenin ilgili cetveline gelir kaydedilecek.

Toplanan kaynakların yönetilmesinde esas alınacak ilkeler, yatırım araçları, bankalar ve diğer koşullar Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından belirlenecek.

Bu kaynakların nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlık ile ilgisine göre Merkez Bankası veya diğer kamu bankaları arasında müştereken tespit edilecek.

Nakit yönetim amaçları doğrultusunda Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na alınan kaynaklar diğer Hazine hesaplarına geçici olarak aktarılabilecek.

Belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve söz konusu idarelerin bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birliklerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na alınan kaynaklarının değerlendirilmesi sonucu elde edilecek getiriden ilgili kamu idareleriyle paylaşılacak tutarlar, Merkez Bankası tarafından aylık bazda ilgili aya ilişkin olarak en son açıklanan bankalarca bir aya kadar vadeli mevduata uygulanan ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranının yüzde 70'i esas alınarak belirlenecek.

– Zorunlu ödemeler

Ortaya çıkan istisnai durumlarda, bakanlığın uygun görmesi halinde, nakdin talep edilmesi, karşılanması ve aktarımı belirlenen saatlere bağlı kalmadan gerçekleştirilebilecek.

Maaş, ücret ve benzeri nitelikteki zorunlu ödemelerin zamanında yapılması için kurum tek idare ödeme hesaplarına aktarılan tutarlar, bakanlığın uygun görüşüyle ödemeler gerçekleştirilinceye kadar bu hesaplarda bekletilebilecek.

Döviz cinsinden ödeme ve yükümlülüklerle Avrupa Birliği ile yapılan hibe anlaşmalarında ve diğer özel durumlarda bakanlığın uygun görüşüyle döviz hesabı açabilecek.

– Güvenlik tedbirleri

İlgili tüm kurumlar, kendi sistemlerinin çalışır durumda olmasını temin ederek, sistem ve veri güvenliğini sağlayacak.

Kullanıcıların şifreleri, sertifikaları ve güvenli elektronik imzaları gizli olacak. Kullanıcılar bu gizliliği ve güvenliği sağlamak, kendilerinden başkalarının kullanmasına veya öğrenmesine imkan vermemek için gerekli tedbirleri alacak.

Teknik aksaklıklar, veri hatlarındaki arızalarla doğal afet, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt gibi olağanüstü durumlarda ne yapılacağına ilişkin ayrıntılı hususlar bakanlıkça çıkarılacak Olağanüstü Durum Kılavuzu'nda belirtilecek.

– İdari para cezası uygulanabilecek

Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasına geçişle uygulama kapsamına alınan kamu idarelerinin mevcut hesapları kapatılarak, bu düzenlemeye uygun yeni hesaplar açılacak. Kapatılacak hesaplarda yer alan tutarlar hesabın kapatıldığı tarihte ilgisine göre Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı veya Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı'na aktarılacak.

Nakit tahminlerine ilişkin bildirimlerin belirtilen süreler içinde THBS üzerinden bakanlığa iletilmemesi durumunda kamu idarelerinin yetkilileriyle muhasebe yetkilileri hakkında idari para cezası uygulanacak. Söz konusu süreye ilişkin ihlalin tespitinde sistem kayıtları esas alınacak.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?