“Torba tasarı” Meclis’te (1)

TBMM (AA) – Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkı, çalışması halinde de devam ettirilecek.

Tasarıyla amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor.

Buna göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler şu şartların sağlanması halinde kaldırılacak:

"Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması. Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi."

Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmeyecek.

– Yenilenebilir enerji kaynakları teşvik ediliyor

Tasarıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi teşvik ediliyor.

Buna göre, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutlarda, lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 10 kW olan, elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan kişiler, gelir vergisinden muaf esnaf kapsamında sayılacak.

Birden fazla üretim tesisine sahip olanların, söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için bir yıl içinde tüm tesislerinden üretip satabilecekleri elektrik enerjisi miktarının tespitinde 10 kW'lık sınır göz önünde bulundurulacak. Bu şekilde ürettikleri elektriği tedarik şirketlerine satan kişilerin belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.

– Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor

Tasarıyla kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor.

Buna göre, işverenlerce iş yerinde kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacak.

Tasarıya göre, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınacak.

Tasarıya göre, net asgari ücretlilere, bu yılın ocak ayında maaşının net asgari ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi sağlanacak.

Hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımlar ücret kapsamında sayılacak.

– Vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak.

Tasarıyla, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatlar ve kesilecek cezaların muhatabı netleştiriliyor.

Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedeli, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlendirilebilecek. Mükellefler, bu mahiyetteki imha işlemleri için Maliye Bakanlığına başvuracak.

Tasarıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurt dışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getiriliyor.

Böylece, bu amaçla getirilen yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için, yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi amaçlanıyor.

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 liradan aşağı olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bir takvim yılı içinde, her bir belgede tespit edilen usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek.

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 240 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak, her bir belge için kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12 bin lirayı, bir takvim yılı içinde ise 120 bin lirayı geçemeyecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın üçte biri yerine yarısı oranında indirim uygulanacak.

Tasarıyla, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılıyor.

Tasarıya göre; üretim, yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla; sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin münhasıran imalat, ilgili kanunlar kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerin ise münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap etikleri yeni nitelikteki makina ve teçhizat ile yatırım teşvik belgesini haiz mükelleflerin belge kapsamında iktisap ettikleri makina ve teçhizat, Maliye Bakanlığınca ilan edilen faydalı ömür süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle bulunacak amortisman oranlarına göre daha kısa sürelerde ödeyebilecek.

Bu düzenlemeden, düzenlemenin yürürlük tarihinden 2019 yılı sonuna kadar iktisap edilecek makina ve teçhizat için yararlanılabilecek.

Bu imkandan, sanayi sicil belgesine haiz mükellefler de yararlanabilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında olan minibüs tanımındaki "9 ile 15 oturma yeri" ifadesi "9 ile 17 oturma yeri"; otobüs tanımındaki "en az 16 oturma yeri" ifadesi de "en az 18 oturma yeri" olarak değiştirilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa, "taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güç" ifadesi, "motor gücü" tanımı olarak ekleniyor.

Tasarıyla, elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor ve bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki vergi tutarlarının yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

(Sürecek)

Yolda bulduğu su faturasının borcunu ödedi

DENİZLİ (AA) – Denizlili Ramazan Özlen, yolda yürürken bulduğu su faturasını internetten ödedi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir etiket firmasında çalışan Özlen, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada düşürülmüş su faturası ile 50 lira buldu.

Etrafını kontrol eden Özlen, kimseyi görmeyince faturayı ve parayı alarak iş yerine gitti.

İnternetten su faturasının borcunu sorgulatan Özlen, 48 lira 70 kuruşluk borcu bulduğu 50 liradan ödedi. Özlen, su faturası ile 50 lirasını düşüren kişiyi bulmak için sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Özlen, ödediği faturanın fotoğrafını çekerek "Bu kimin ise borcu ödendi. Kalan 1,30 lira artan parayı istediği zaman benden alabilir." şeklinde paylaşımda bulundu.

– Sahibinin faturayı almasını bekliyor

Özlen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda bulduğu para ve faturanın sahibini aradığını, bulamayınca da iş yerine döndüğünü anlatarak şöyle konuştu:

"Sabah iş yerime gitmek için sokakta yürüyordum. Yolda su faturası ve parayı gördüm. Sadece su faturasını görsem almayabilirdim. Ancak yanında para olduğunu gördüm ve ihtiyaç sahibine lazım olabilir düşüncesiyle parayı alarak iş yerime gittim. Sonra internet yoluyla borcu ödedim. Paranın üstü de kaldı. Sosyal medyadan sahibine ulaştım. Para üstünü gelip istediği zaman alabilir."

Faturanın sahibine sosyal medyadan ulaştığını ifade eden özlen, fatura ve paranın üstünü almasını beklediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Özlen'e örnek davranışı nedeniyle çalıştığı firma tarafından takdir belgesi verildi.

Elektrik faturalarında yeni uygulama

ANTALYA (AA) – Teknoloji altyapısını yenileyen CK Akdeniz Elektrik, daha önce işletme kodu ve abone numarası gibi farklı bilgilerle işlemlerini gerçekleştiren elektrik abonelerinin her birine özel tek bir numara tanımladı.

CK Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamada, müşteri odaklı çalışmalarıyla öne çıkan şirketin, teknolojiye yaptığı yeni yatırımla abonelerinin tüm işlemlerini çok daha hızlı yapabileceği tek numaralı sisteme geçtiği ifade edildi.

Daha önceden işlemlerini abone numarası, işletme kodu gibi farklı bilgiler üzerinden yapan elektrik abonelerinin, bu güncellemeyle üzerinde bulunan her abonelik için özel bir hesap numarasına sahip olduğu vurgulandı.

CK Akdeniz Elektrik'in abonelerinin hesap numarasını öğrenmesi için internet sitesine de özel bir link koyduğu, yeni uygulamayla https://online.ckakdeniz.com.tr/HesapSorgu linkini ziyaret eden tüm abonelerin kişisel hesap numaralarını öğrenebileceği kaydedildi.

İşletme kodunu hatırlamayan abonelerin ise "0850 226 07 07" numaralı çağrı merkezi üzerinden veya 45 farklı noktada bulunan Müşteri Hizmet Merkezlerinden yeni hesap numaralarını öğrenebileceğini bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, abonelerinin işlemlerini kolaylaştırmak ve müşteri memnuniyeti artırmak üzere çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Uzun yıllardır kullanılan abone numaralarının, kişiye özel olmadığından birden çok kişide tekrar edebildiğini dile getiren Değerli, şunları kaydetti:

"Abonemizin bilgilerinin doğrulanması esnasında da ek bilgi olarak işletme koduna ihtiyaç duyuluyordu. İşletme kodunu hatırlamayan veya aralarında noktalar bulunduğu için yazmakta zorlanan abonelerimiz de zaman zaman işlemlerinde sıkıntı yaşayabiliyordu. Yeni geçtiğimiz sistemle artık abonelerimizin kendine özel, tek bir hesap numarası olacak ve çok daha kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yeni sistemle birlikte elektrik aboneleri, Müşteri Hizmet Merkezlerinde, PTT şubelerinde ve bankalardaki tüm işlemlerinde kendilerine özel hesap numarasını kullanabilecek. Yeni hesap numaraları ilk fatura döneminde de faturaların sol üst kısmında basılı olarak yer alacak."

Kış faturaları “enerjide tasarruf refleksi”yle düşecek

İSTANBUL (AA) – HANİFE SEVİNÇ – Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, özellikle kadınlara enerjide tasarruf refleksi kazandırılarak, kış döneminde ısınmaya bağlı yükselen fatura giderlerinin de düşmesinin sağlanacağını söyledi.

Bir evin aylık masrafları içinde elektrik, su ve doğalgaz faturaları bütçenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Havaların soğumasıyla da kombinin petek ayarı ve elektrikli ısıtıcılar çalışırken, enerji faturaları daha da kabarıyor. Evde alınabilecek küçük tedbirler ve pratik çözümlerle enerjide tasarruf yaparak, faturaları indirmek mümkün.

AA muhabirine enerjide tasarruf yöntemlerini anlatan ENVER İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, Türkiye'de sanayiden sonra enerjinin en çok tüketildiği yerin ev olduğunu, bu nedenle evde tasarruf işinin kadınlara düştüğünü söyledi.

Mazlum, kadınların yaşamlarını en çok geçirdiği mutfakta elektronik aletlerle ilgili alınabilecek küçük önlemlerin enerjide tasarruf sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Mutfakta yapılan tasarruf bir yıl içerisinde çeyrek ile yarım altın arasında bir getiri sağlar. Küçük tedbirler alarak, bir yılda en az bir çeyrek altın alabilecek kadar kar edilebilir. Bundan daha da önemlisi ülke, dünya ve çocuklar için kendi geleceğimiz için bir şey yapmış oluruz. Özellikle ev hanımlarına bu tasarruf refleksinin kazandırılması çok önemli. Hane halkı evdeki alışkanlıklarından zor vazgeçiyor. Kadınların hepsi birer ekonomist, aile bütçesini düşünüyorlar. Bu tasarruf refleksinin yaşam kalitesini bozmadan kazanılacağını inanıyorum."

Mazlum, mutfakta en çok kullanılan su ısıtıcılarının ciddi enerji çeken ürünler olduğunu dile getirerek, ihtiyaç duyulduğu kadar suyun kaynatılması, kullanmadığında da fişin prizden çekilmesi gerektiğini söyledi.

– "Fırını önceden çalıştırmayın"

Fırınlarda da önemli ısı kaybı yaşandığını dile getiren Mazlum, şunları söyledi:

"Kadınların önceden fırını ısıtma alışkanlığı var. Eğer zorunluluk yoksa ısıtmamak lazım. Bu şekilde ciddi enerji kaybı oluyor. Süre sonuna gelene kadar da beklememek, bir iki dakika önce fırını kapatmak gerekir. Çünkü bu sürede ciddi enerji sarfiyatı oluyor. Pişme süresinde de fırının açılıp kapanmaması da ciddi tasarruf sağlar. Ürünü koyarken fırını yakın. Yine kadınların ürün konmadan önce ocağı yakma refleksinden kurtulması gerekir. Tencereyi, çaydanlığı ocağın üstüne koymak, ısıyı da üstündeki ürünün büyüklüğüne göre ayarlayarak lazım."

Rasim Mazlum, gün içinde kullanılmayan aletlerin fişlerinin prizden çekilmesi gerektiğini, prize takılı elektronik ürünlerin enerji kullanmaya devam ettiğini vurguladı.

Mazlum, kış döneminde de ısınma giderlerinin artmaması için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"Elektrikli ısıtıcı kullanılıyorsa, gün içinde evde bulunulmadığı zaman radyatörü kısık ayara getirmek lazım. Merkezi sistemli ısıtmalarda da gün içerisinde ısıtma durduruluyor, akşam ve sabah erken ısıtma yapılarak ciddi tasarruf sağlıyor. Kombiyi de tamamen kapatmamak lazım. Kombiyi minimize edilmiş ayarda bırakmanız tasarruf açısından önemli. Evde alınabilecek bu önlemler hem kendi cebiniz hem ülke hem de dünya için önemli."

Yine bina yalıtımının, çift cam kullanımının ve radyatörün önünün boş bırakılmasının ve oda sıcaklığını rahat ayarlamak için radyatörlere termostatik vana takılmasının da ısınma masraflarını azaltacağını dile getiren Mazlum, evdeki aydınlatma, su ve ısınmada özellikle tasarruflu ürünlerin seçilmesi gerektiğini, dekoratif aydınlatmadan kaçınılarak, ihtiyaç olan aydınlatmanın yapılmasının enerji tasarrufu sağlayacağını kaydetti.

Mazlum, enerji tasarrufuyla ilgili ürünlerin ve çözümlerin Ocak 2018'de düzenlenecek ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi'nde tüketicilere sunulacağını kaydetti.

Kış faturaları "enerjide tasarruf refleksi"yle düşecek

İSTANBUL (AA) – HANİFE SEVİNÇ – Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, özellikle kadınlara enerjide tasarruf refleksi kazandırılarak, kış döneminde ısınmaya bağlı yükselen fatura giderlerinin de düşmesinin sağlanacağını söyledi.

Bir evin aylık masrafları içinde elektrik, su ve doğalgaz faturaları bütçenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Havaların soğumasıyla da kombinin petek ayarı ve elektrikli ısıtıcılar çalışırken, enerji faturaları daha da kabarıyor. Evde alınabilecek küçük tedbirler ve pratik çözümlerle enerjide tasarruf yaparak, faturaları indirmek mümkün.

AA muhabirine enerjide tasarruf yöntemlerini anlatan ENVER İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, Türkiye'de sanayiden sonra enerjinin en çok tüketildiği yerin ev olduğunu, bu nedenle evde tasarruf işinin kadınlara düştüğünü söyledi.

Mazlum, kadınların yaşamlarını en çok geçirdiği mutfakta elektronik aletlerle ilgili alınabilecek küçük önlemlerin enerjide tasarruf sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Mutfakta yapılan tasarruf bir yıl içerisinde çeyrek ile yarım altın arasında bir getiri sağlar. Küçük tedbirler alarak, bir yılda en az bir çeyrek altın alabilecek kadar kar edilebilir. Bundan daha da önemlisi ülke, dünya ve çocuklar için kendi geleceğimiz için bir şey yapmış oluruz. Özellikle ev hanımlarına bu tasarruf refleksinin kazandırılması çok önemli. Hane halkı evdeki alışkanlıklarından zor vazgeçiyor. Kadınların hepsi birer ekonomist, aile bütçesini düşünüyorlar. Bu tasarruf refleksinin yaşam kalitesini bozmadan kazanılacağını inanıyorum."

Mazlum, mutfakta en çok kullanılan su ısıtıcılarının ciddi enerji çeken ürünler olduğunu dile getirerek, ihtiyaç duyulduğu kadar suyun kaynatılması, kullanmadığında da fişin prizden çekilmesi gerektiğini söyledi.

– "Fırını önceden çalıştırmayın"

Fırınlarda da önemli ısı kaybı yaşandığını dile getiren Mazlum, şunları söyledi:

"Kadınların önceden fırını ısıtma alışkanlığı var. Eğer zorunluluk yoksa ısıtmamak lazım. Bu şekilde ciddi enerji kaybı oluyor. Süre sonuna gelene kadar da beklememek, bir iki dakika önce fırını kapatmak gerekir. Çünkü bu sürede ciddi enerji sarfiyatı oluyor. Pişme süresinde de fırının açılıp kapanmaması da ciddi tasarruf sağlar. Ürünü koyarken fırını yakın. Yine kadınların ürün konmadan önce ocağı yakma refleksinden kurtulması gerekir. Tencereyi, çaydanlığı ocağın üstüne koymak, ısıyı da üstündeki ürünün büyüklüğüne göre ayarlayarak lazım."

Rasim Mazlum, gün içinde kullanılmayan aletlerin fişlerinin prizden çekilmesi gerektiğini, prize takılı elektronik ürünlerin enerji kullanmaya devam ettiğini vurguladı.

Mazlum, kış döneminde de ısınma giderlerinin artmaması için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"Elektrikli ısıtıcı kullanılıyorsa, gün içinde evde bulunulmadığı zaman radyatörü kısık ayara getirmek lazım. Merkezi sistemli ısıtmalarda da gün içerisinde ısıtma durduruluyor, akşam ve sabah erken ısıtma yapılarak ciddi tasarruf sağlıyor. Kombiyi de tamamen kapatmamak lazım. Kombiyi minimize edilmiş ayarda bırakmanız tasarruf açısından önemli. Evde alınabilecek bu önlemler hem kendi cebiniz hem ülke hem de dünya için önemli."

Yine bina yalıtımının, çift cam kullanımının ve radyatörün önünün boş bırakılmasının ve oda sıcaklığını rahat ayarlamak için radyatörlere termostatik vana takılmasının da ısınma masraflarını azaltacağını dile getiren Mazlum, evdeki aydınlatma, su ve ısınmada özellikle tasarruflu ürünlerin seçilmesi gerektiğini, dekoratif aydınlatmadan kaçınılarak, ihtiyaç olan aydınlatmanın yapılmasının enerji tasarrufu sağlayacağını kaydetti.

Mazlum, enerji tasarrufuyla ilgili ürünlerin ve çözümlerin Ocak 2018'de düzenlenecek ENIPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi'nde tüketicilere sunulacağını kaydetti.

Boğaziçi Elektrik’ten “Pratik” hizmet

İSTANBUL (AA) – CK Boğaziçi Elektrik, müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla Müşteri İşlem Merkezleri’ne (MİM) Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu AŞ’yi de kattı. Pratik İşlem ile başlatılan iş birliğinin ilk adımı Güngören’de atılırken, aynı gün içinde Güngören ile birlikte toplam 26 merkez devreye alındı.

İstanbul’un Avrupa yakası başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren, perakende elektrik sektörü firması CK Boğaziçi Elektrik, müşterilerinin her türlü talep ve ihtiyacına çok daha hızlı yanıt vermek üzere NKolay’dan sonra Pratik İşlem ile de iş birliğine gitti.

Pratik İşlem ile ilk adımı Güngören’de atan CK Boğaziçi Elektrik, aynı gün içerisinde Güngören de dahil olmak üzere 26 merkezi devreye aldı.

Şirketin başlattığı yeniden yapılanma süreciyle, MİM’lerde müşteriler tüm abonelik işlemlerini gerçekleştirebilirken, güvenli olarak fatura ödemelerini yapabilecek, avantajlı tarife ve kampanyalardan yararlanabilecek.

Söz konusu noktalarda elektriğin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlara ait fatura ödeme, para transferi ve benzeri diğer işlemler tek çatı altında toplanmış olacak.

Ayda 1,5 milyon müşterisine MİM’ler aracılığıyla hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik, Pratik İşlem’in de sisteme dahil olmasıyla müşterilerine çok daha fazla noktada ulaşmayı hedefliyor.

Şirket, Müşteri Hizmet Merkezi (MÜHİM) ve MİM’lerle birlikte, 173 PTT ve online ödeme noktası, 450 kiosk, 26 anlaşmalı banka ile bine yakın ödeme noktasına ulaştı.

– Korsan noktalara dikkat

Güngören’deki MİM açılışında konuşan CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Pratik İşlem noktalarıyla İstanbul’un Avrupa yakasında toplam MİM sayılarının yıl sonuna kadar 300’e ulaşacağını kaydetti.

Korsan yapılanmalara karşı da uyarıda bulunan Bakal, İstanbul’da hala 700 binin üzerinde müşterinin faturasını “korsan” olarak ifade edilebilecek noktalarda ödediğine işaret etti.

Bakal, işlem merkezlerinde elektrik faturası ödemesi sırasında tüketiciden herhangi bir bedel alınmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, “Müşteri geliyor, gönül rahatlığıyla faturasını ödüyor. Oysa korsan noktalarda elektrik tüketicilerinden haksız yere fatura başına 1,5-2 lira gibi bir bedel alınıyor.” diye konuştu.

Korsan ödeme noktalarının yetkileri olmadığı halde elektrik fatura tahsilatı yaptığına dikkat çeken Bakal, şirketleriyle anlaşmaları bulunmayan bu noktalara yapılan ödemeler sonrasında, fatura bedelinin kendilerine geç yatırılması veya hiç ulaşmaması gibi durumların da yaşanabildiğini söyledi.

Bakal, fatura bedeli şirketlerine aktarılmadığından, müşterilerinin aynı faturayı ikinci kez ödemek zorunda kalabildiğini belirterek, “Ayrıca gecikme faizi ve elektriğinin kesilmesi de ek bir mağduriyet yaratıyor. Üstelik kart bilgilerinin çalınması tehlikesi de söz konusu. Bir masa, bir sandalye olarak ifade edebileceğimiz bu korsan noktalara karşı müşterilerimizi bir kez daha dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakal’ın konuşmasının ardından, kurdele kesimiyle Pratik İşlem Ödeme Noktası’nın açılışı gerçekleştirildi. Bayideki ilk ödeme işlemini, CK Enerji Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz yaptı.

Elektrikte “hediye” yarışı

BURSA (AA) – CEM ŞAN – Elektrik faturası aylık 82 lira ve üzerinde gelen kullanıcılara tedarikçilerini seçme hakkı getirilmesinin ardından elektrik dağıtım şirketleri, birbirinden cazip hediyelerle tüketicileri kendilerine çekmeye çalışıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovat saate düşürmesiyle serbest tüketici sayısı 8,4 milyona yükseldi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Türkiye’de elektrikte serbest tüketici abone sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 16,5 artarak 3 milyon 576 bin 203 oldu.

Elektrik dağıtım şirketleri, daha fazla aboneye ulaşmak adına çeşitli hediyeler veriyor ve cazip kampanyalar düzenliyor.

Firmaların birçoğu, zamsız tarife, “ilk iki ay bizden”, yüzde 5 indirim gibi tekliflerle abonelerinin karşısına çıkarken, bazıları ise klimadan, cep telefonuna, tabletten market alışverişine kadar çeşitli hediyeler veriyor.

Bir elektrik dağıtım şirketi, 24 ay kalma sözü veren müşterilere, tüketim miktarlarına göre mil (uçak biletleri için kullanılan ödül puan) veriyor. Aynı firma, 24 ay kalma sözü veren ve faturası aylık 82-150 lira arasında olan serbest tüketicilere tablet, 150-350 lira arasında olanlara cep telefonu veya 24 inç televizyon, 350-500 lira arasındakilere cep telefonu ile tablet veya 32 inç televizyon, 500 lira ve üzerine olanlara ise 40 inç televizyon ile tablet veya klima hediye ediyor.

Başka bir şirket de 12 ay kalma sözü veren abonelere, güncel TEDAŞ tarifesi üzerinden yüzde 5 indirimle fiyatı sabitleyerek elektrik enerjisi birim fiyatına gelecek zamlardan etkilenmeme vaadinde bulunuyor.

Diğer bir elektrik dağıtım firması da 12 veya 24 ay taahhüt süresini kabul eden ve aylık faturası 120 liranın üstünde olan müşterilere TV paketi aboneliği hediye ediyor.

Bir başka elektrik şirketi, 12 aylık taahhüt ve aylık 250 liranın üzerindeki fatura sahiplerine aylık 50 lira market alışveriş hediye çeki, yine diğer bir firmada taahhüt süresi ve fatura miktarına göre internet alışverişi çeki veriyor.

– “Gözü kapalı sözleşmelere imza atmaktan kaçınılmalı”

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, elektrik dağıtım şirketlerinin çeşitli hediyelerle 12 veya 24 ay taahhüt altına sokarak, tüketiciyi kendilerine bağladıklarını söyledi.

Tüketicilere gelen her teklife karşı dikkatli hareket etmeleri önerisinde bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

“Kuşkusuz en temel ihtiyaçlardan olan elektrik enerjisini daha ucuza almak her tüketicinin hakkıdır ancak böyle bir sözleşme imzalarken fiyat artış kriterleri, taahhüt süresi, taahhüt miktarı, aylık belirli bir kilovat saatin altında elektrik tükettiği takdirde fiyatın farklı uygulanabileceği gibi maddeler varsa sözleşmeyi imzalama konusunda dikkatli olsunlar. Sözleşmeyi mutlaka okusunlar. Tüketiciler, promosyon vaatlerine kanarak gözü kapalı sözleşmelere imza atmaktan kaçınmalı, bu hediyelerin parasını elektrik faturası içinde ödeyebilirler.”

EPDK’dan yetki almış 200’ün üzerinde firmayla sözleşme imzalanabileceğine değinen Ağaoğlu, tüketicilerin, dikkatle inceleyip bilinçli olarak sözleşmeyi imzalanması halinde elektrik faturalarının içinde bulunan yaklaşık yüzde 30 oranındaki dağıtım bedeli üzerinden kendilerine bir iskonto yapılmasını sağlayabileceklerini anlattı.

Kolen Elektrik’ten serbest tüketicilere indirim imkanı

ANKARA (AA) – Kolen Elektrik tarafından, serbest tüketicilere özel “ön ödemeli teklif” döneminin başlatıldığı, tüketicilerin bir yıllık enerji bedelini peşin ödeyerek piyasa koşullarından daha ucuza elektrik satın alabileceği bildirildi.

Kolen Elektrik’ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de serbest tüketici sayısının 3 milyonu geçtiği belirtildi.

Şirketin serbest tüketicilere özel ön ödemeli teklif dönemini başlattığı, bu çerçevede isteyen tüketicilerin bir yıllık enerji bedelini peşin ödeyerek, piyasa koşullarından daha ucuza elektrik satın alabileceği ifade edildi.

Elektrikte serbest tüketici limitinin en düşük seviyesi olan 82 liranın üzerinde fatura ödeyen tüm tüketicilerin ön ödemeli tekliften faydalanabileceği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun serbest tüketici limitinin düşürülmesi yönündeki kararının isabetli olduğunu belirtti.

Kararın sadece bu hizmetten istifade edebilecek abone sayısını artırmadığını, aynı zamanda tüketim profili itibarıyla verilen hizmetin vatandaşa, evlere kadar indiğini vurgulayan Karayurt, şunları kaydetti:

“Sektör, segment olarak da daha geniş bir yelpazeye hitap eder oldu. Bu da doğal olarak abonelere yeni teklif seçenekleri sunma ihtiyacını doğurdu. Abonelere en iyi imkanları sunmayı hedefleyerek piyasaya ilk defa ön ödemeli teklif seçeneğini kazandırdık. Bu teklifle tüketicilere 1 yıllık enerjilerini, peşin ödeme yaparak piyasa koşullarından çok daha ucuza satın alma imkanı sağlıyoruz. Tüketiciler, madem elektriğini peşin satın alıyor, bunun çok daha avantajlı olması lazım. Biz de bunu yapıyoruz.”

Rektör Ünal, faturasını ödediği öğrenciyle buluştu

ANTALYA (AA) – Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sosyal medya aracılığıyla ricada bulunması üzerine cep telefonu faturasını ödediği öğrenci Baran Elbir ile buluştu.

Prof. Dr. Ünal, 92 lira 60 kuruşluk cep telefonu faturasını ödediği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Baran Elbir ile bir araya geldi.

Sosyal medyayı aktif kullandığına işaret eden Ünal, öğrencinin mesajını aldığında “Şaka mı yapıyor” diye düşündüğünü ancak faturanın fotoğrafını görünce ciddi olduğunu anladığını belirtti.

Öğrencisine direkt mesaj attığını bildiren Ünal, toplantısı olduğu için özel kalemine fatura tutarını bıraktığını, Elbir’in de oradan alarak faturasını ödediğini kaydetti.

Öğrencileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Ünal, “Diğer rektörler için kötü bir örnek oldu ama bizim için güzel bir paylaşım oldu. Sosyal medyadan bana ve diğer rektörlere, çok sayıda öğrenci faturasını göndermeye başladı.” diye konuştu.

– “Meşhur olduk”

Prof. Dr. Ünal’a faturasını ödediği için teşekkür eden Elbir, bu sırada “Siz de ben de meşhur oldum. Gerçi rektör olarak siz zaten meşhursunuz.” diyerek espri yaptı.

Elbir, paylaşımının ardından çok sayıda olumlu tepki aldığını ancak bazılarının da “92 liralık öğrenci faturası mı olur?” şeklinde kendisini eleştirdiğini dile getirdi.

Tarife değiştirdiği için faturasının yüksek geldiğini anlatan Elbir, “Ailemden faturalar için 200 lira gelmişti. Diğer faturalara kullandım. Bir umut bu mesajı paylaşmıştım ama hocam yarım saat içinde dönüş yaptı. Olayı Kumluca’da seracılıkla uğraşan babama anlattım. Babam, ‘Oğlum adamın bir sürü işi vardır, niye başını ağrıtıyorsun’ diye kızdı.” şeklinde konuştu.

– Sosyal medyada günün konusu oldu

Öte yandan, Ünal ile öğrencisi arasındaki yazışmalar, sosyal medyada günün konusu oldu. Çok sayıda öğrenci, elektrik, telefon ve su faturalarını Ünal’a göndererek, bunların da ödenmesi ricasında bulundu.

Başka üniversitelerdeki öğrenciler de rektörlerine sosyal medyadan ulaşarak “Siz de bizim faturamızı öder misiniz?” mesajı gönderdi.

Twitter’da “Hocam bu öğrenci tarife değiştirsin, 92 lira öğrenci faturası mı olur?”, “Bu çok riskli bir olay bizde 90 bin öğrenci var”, “Hocam araba alacağım alır mısınız? Bursum yatınca geri vereceğim” paylaşımları yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Baran Elbir, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan Rektör Ünal’ın kişisel hesabına, telefon faturasının fotoğrafını göndererek, “Sayın hocam, siz bu seferlik ödeseniz, bursum yatınca size veririm” mesajı atmıştı. Ünal da “Tabii ki ama geri ödeme istemiyorum.” ifadesiyle 92 lira 60 kuruşluk faturayı ödemişti. Elbir daha sonra yine hesabından “Hoca gibi hoca, rektör gibi rektör. Teşekkürler hocam.” mesajını paylaşmıştı.

Sosyal medyadan rica etti, rektör faturasını ödedi

ANTALYA (AA) – Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sosyal medya hesabından kendisine ulaşan öğrencisinin cep telefonu faturasını ödemesi isteğini geri çevirmedi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Baran Elbir, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından Rektör Ünal’ın kişisel hesabına, telefon faturasının fotoğrafını göndererek, “Sayın hocam, siz bu seferlik ödeseniz, bursum yatınca size veririm” mesajı attı.

Ünal da “Tabii ki ama geri ödeme istemiyorum.” ifadesiyle 92 lira 60 kuruşluk faturayı ödedi.

Elbir daha sonra yine hesabından, “Hoca gibi hoca, rektör gibi rektör. Teşekkürler hocam.” mesajını paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Twitter’daki mesajı görünce çok şaşırdığını ancak “Gerçekten ihtiyacı vardır” diye düşünerek faturayı ödediğini belirtti.

Öğrenciyle yüz yüze de görüşeceğini dile getiren Ünal, “Çocuklarımızın bütün sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bu olay dikkati çekti. Normal şartlarda dersleri, bursları, konaklamalarıyla ilgili yaşadıkları her türlü sorunu, isteği bana sosyal medyadan ya da e-posta ile ulaştırıyorlar. Çoğuna cevap veriyorum. Üniversitede aile ortamı var, onlar bizim çocuklarımız.” dedi.