Çevrenin korunmasına yönelik kanun teklifi TBMM'de (1)

TBMM (AA) – AK Partili milletvekillerinin hazırladığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, A ve B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlamakla yükümlü olacak. A ve B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek.

A Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amirince süre verilmeksizin durdurulacak.

Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin, bireysel olarak atık toplama faaliyetlerini yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma yükümlülüğü, zorunluluktan çıkarılıyor.

– Emisyon cezaları

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep oluyorsa ceza 2 bin 500 lira olacak.

Taşıtın imalatında bulunan, katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine bin 250 lira, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5 bin lira, belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara, belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

– İdari para cezaları

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlar ile katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira; belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerler ile katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan diğer deniz araçlarına uygulanan idari para cezaları da artırılıyor.

Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası uygulanacak.

Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için, piyasaya sürenlere ton başına 100 lira; plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek.

Hafriyat toprağı taşıma aracı yetki belgesi hariç diğer belge eksikliklerinin giderilmesi için 10 gün süre verilecek. Bu süre sonunda eksikliğin giderilmemesi halinde de idari para cezası uygulanacak.

Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezalarına karşı açılacak olan davalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılacak.

Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak.

– Geri kazanım katılım payı

Plastik poşet, lastik, akü, taşınabilir pil ve bataryalar, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya; plastik, metal, kompozit ve cam ambalaj ürünlerini yurt içinde piyasaya arz eden üreticilerden, ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

Bu ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin, eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecek.

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, belirlenecek ambalajlar için depozito uygulanması zorunlu tutulabilecek. Bu kapsamda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlü olacak.

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncellenecek.

– “Mekansal Strateji Planı ”

Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasına, “otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak “, “otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak ” ve “karayolları yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı levhalar koymak ” ekleniyor.

İmar Kanununa, “Mekansal Strateji Planı ” başlığı ekleniyor.

“Ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekanla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plan ” şeklinde tanımlanan Mekansal Strateji Planı doğrultusunda, “Nazım İmar Planı ” ve “Çevre Düzeni Planı ” tanımlarında da uyum değişiklikleri yapılıyor.

Mekansal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekansal Strateji Planlarına uygun olarak “Çevre Düzeni Planları ” ve “İmar Planları ” kademelerinden oluşacak. İmar planları ise “nazım imar planı ” ve “uygulama imar planı ” olarak hazırlanacak. Her plan, bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanacak.

Mekansal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde ortaya konulan hedefler dikkate alınacak.

Büyükşehirlerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılmış olması halinde, gerekli görülen bölgelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmasına engel teşkil etmeyecek.

İmar mevzuatına konu edilen veriler arasına gelişen teknolojinin getirdiği yeni teknikler dikkate alınarak “orto-görüntüler ” de dahil ediliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin hizmet alımı yapılmış ise inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşu adına danışman firmanın mimar ve mühendislerince üstlenilebilecek.

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?