Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de (4)

TBMM (AA) – Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapılması, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatın istasyon dahilinde bulundurulması durumlarında sorumlulara, 550 bin liradan az olmamak ve 1 milyon 500 bin lirayı geçmemek üzere ceza uygulanacak.

AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Petrol Piyasası Kanunu'na geçici madde eklendi. Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce işlenen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca idari para cezası henüz uygulanmamış olan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan fiiller için lisansı devam edenlere, mevzuata aykırı durumlarını giderebilmeleri için imkan tanınacak, giderilmemesi halinde soruşturma açılacak.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, lisans sahibi kişiler; ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarına aykırı davranılması halinde, Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olan fiiller için 30 gün içinde aykırılığı giderecek. Aksi halde geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilecek. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti, 60 gün süreyle geçici olarak durdurulacak.

Niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olan fiilin tespit tarihinden itibaren 2 yıl içinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süreyle geçici olarak durdurulacak.

Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar giderilmezse faaliyetin durdurulmasına devam edilerek, soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Mevzuata, lisans hükümlerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarına aykırı davranılması halinde, niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olmayan fiiller ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiller için ilgililer hakkında EPDK tarafından doğrudan idari soruşturma başlatılarak, gerekli yaptırımlara karar verilecek.

Lisans sahibinin ilgili piyasa faaliyeti, niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olmayan ve kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran fiilleri nedeniyle EPDK tarafından geçici olarak durdurulabilecek.

Lisans almaksızın lisansa tabi bir faaliyet gösterildiğinin tespiti halinde tesisler, lisans alınıncaya veya lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar mühürlenecek ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılacak.

  • Otogaz istasyonlarına yönelik yaptırımlar

Teklifle, para cezaları Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda adalet ve hakkaniyet ilkesine uygun hale getiriliyor.

Lisansa tabi faaliyetlerin lisans alınmaksızın yapılması, eşit durumdaki alıcılara (kategorilere), eşit hak ve yükümlülük tanıma, farklı şartlar uygulamama hükmünün ihlal edilmesi, sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi durumlarında, otogaz bayilik faaliyetinde bulunanlar dışındaki sorumlulara, 1 milyon 100 bin liradan az olmamak ve 2 milyon 200 bin lirayı geçmemek üzere ceza verilecek.

Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapılması, LPG tüpü dolumuna yarayan alet, makine ve teçhizatın istasyon dahilinde bulundurulması durumlarında sorumlulara, 550 bin liradan az olmamak ve 1 milyon 500 bin lirayı geçmemek üzere ceza uygulanacak.

Lisans kapsamında yürütülen faaliyetler için sigorta yaptırılmaması, LPG dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür bulundurulmaması, LPG piyasasında görev yapacak sorumlu müdürler, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin eğitime tabi tutulmaması durumlarında ise sorumlulara, 125 bin liradan az olmamak ve 250 bin lirayı ceza verilecek.

Lisans alınmaksızın bayilik faaliyetinin yapılması, otogaz bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi durumlarında da sorumlulara, 100 bin liradan az olmamak ve 200 bin lirayı geçmemek üzere ceza uygulanacak.

  • Petrol stoğu tutma yükümlülüğü

Petrol Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 200 lira ceza verilecek. Eksik tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı dikkate alınmayacak. Bu kapsamda uygulanan para cezası, ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının finansmanı için kullanılacak.

Ceza uygulanan bir fiilin 2 yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi halinde idari para cezaları 2 kat artırılarak uygulanacak.

Petrol Piyasası Kanunu'nun "petrol stokları" başlıklı maddesinin hükümlerine göre yürütülen idari işlemler, lisans sahibinin EPDK'ye bildirdiği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine tebliğ edilecek. Söz konusu kuruma bildirilen KEP adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde kuruma bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçecek.

Petrol Piyasası Kanunu kapsamında verilen para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecek. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine gönderilecek.

Teklifle, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a geçici madde ekleniyor.

Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından idari para cezası henüz uygulanmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan fiiller için lisansı devam edenlere, mevzuata aykırı durumlarını giderebilmeleri için imkan tanınacak, giderilmemesi halinde ise soruşturma açılacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan değişiklikle, tamamı yenilenebilir olmak üzere birden fazla enerji kaynağından elektrik üretilmesi amacıyla kurulan tesislerde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanmasına ilişkin, usul ve esasların EPDK tarafından düzenlenmesi amaçlanıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan değişiklikle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde, ilave kapasite artışının önünün açılmasıyla enerji piyasasında artan YEKDEM maliyetinin tüketicilere yansımasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?