Ekonomi kurumları yeni sisteme uyumlaştırılıyor (2)

ANKARA (AA) – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yeni dönemde öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek, onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek amacıyla burs vermekle görevli olacak.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK, Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun adı, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" şeklinde değiştirildi. Yeni dönemde TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek amacıyla Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın, burslar vermekle görevli olacak.

Kurumun Yönetim Kurulu, TÜBİTAK ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliğiyle neticelendirilmesinde karar vermeye, tutarı 5 bin liraya kadar olmak üzere maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermeye yetkili olacak.

Her ay toplanan "Bilim Kurulu"nun ismi "Yönetim Kurulu" olacak. Yükseköğretim Kanununa göre görevlendirileceklerin aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname, yürürlükten kaldırıldı.

– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer kurumlar

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun adı "Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun", Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kuruluş Kanununun adı "Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" olarak değiştirilirken, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, yürürlükten kaldırıldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kurulması Hakkında Kanunun adı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu" olarak değiştirildi. Başkanlık bütçesine, teşkilata ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen gelirler de eklendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin adı, "Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden, kurumların teknolojik araştırma ve
geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak program, proje geliştirmek ve
uygulanmasını sağlamak hedefiyle yükseköğretim kuramlarına araştırma ve
geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin
bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel hesaplarda
izlenecek. Yükseköğretim kurumlan ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların
harcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin hususlar, Hazine ve Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
belirlenecek.

– Kamu İhale Kanundaki değişiklikler

Öte yandan Kamu İhale Kanundaki istisnalara "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulan ofisler ve başkanlıkların, Türkiye'nin tanıtımı, ülkedeki yatırımların veya finans kaynaklarının artırılması, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişimin sağlanması amacıyla yapacakları mal ve hizmet alımları" eklendi.

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartlarına uygun şekilde yerine getirilme zorunluluğu nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde pazarlık usulü ile yapılabilecek.

Kurumun karar organı biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere en az 4 yıllık öğrenim görenler arasından Cumhurbaşkanınca atanan 9 üyeden oluşan Kamu İhale Kurulu olacak. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanı olarak görev yapacak.

Üyelerin geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkilerinin bulunmaması gerekecek.

Diğer taraftan mevzuatta Serbest Bölgeler Koordinasyon Kuruluna yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercice yapılmış sayılacak.

Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile de Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna ilişkin madde yürürlükten kaldırıldı.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununda yapılan değişiklikle de Rekabet Kurulu, biri başkan diğeri ikinci başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan yedi üyeden oluşacak.

Kurul üyeleri, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilgili şartları taşıyanlar arasından seçilecek. Emeklilik açısından Kurul Başkanı "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı", Kurul Üyeleri "Bakanlık Genel Müdürleri" ile aynı düzeyde kabul edilecek.

(Sürecek)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?